Stanovy OS - OS Salma - Stáj Salma

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Stanovy OS

Stanovy občanského sdružení "SALMA"

Čl.1.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název sdružení je SALMA, sídlem sdružení je Břeclav 6, M.Kapusty 23.

2. Sdružení působí zejména na území města Břeclav a jeho okolí.

3. Občanské sdružení SALMA je sdružení  založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostření k ochraně přírody a životního prostředí na území a rozvoji občanské společnosti v této oblasti, milovníci chovu domácích zvířat a koní.

Čl.2

Charakter sdružení

1. Sdružení Salma je dobrovolným nevládním neziskovým občanským  sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Sdružení je právnickou osobou.

3. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 3

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

- pomoc při ochraně přírody a krajiny

-co nejvíce mladých lidí, zejména dětí seznámit se životem a chovem domácího zvířectva a koní, naučit je porozumět zvířatů a naučit je žít v souladu s přírodou

- svou činností pomáhat při výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany naší přírody a krajiny.

Čl. 4

Náplň a formy činnosti

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2. Hlavní formou dosahovaných cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v uvedených oblastech cílů činnosti, zejména

-spolupráce s odbornými institucemi

-spolupráce s orgány ochrany životního prostření

-spolupráce se školami, DDM, SVČ a sociálními institucemi

-poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství

-soustřeďování a poskytování informací

-organizování občanských akcí

-osvětová činnost.

Čl. 5

Členství ve sdruženíČl. 6

Orgány sdruženíČl. 7

Členská schůzeČl. 8

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.Čl. 9

Revizor sdruženíČl. 10

Majetek a hospodaření sdružení

1. Sdružení je neziskovou organizací.

2. Případné přijmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Další příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.

3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení


1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniků sdružení, t.j. 1.května 2010

2. V otázkách neupravených v těchto stanovách se použije obecně závazných předpisů, zejména zákony č. 83/1990 Sb. O sdružení občanů.

Porta mattis nec elit! Ac eros, nec cursus, lorem nascetur et nunc, egestas in cum sit velit, enim, tempor eros, mid. Elit natoque dis augue pentibus, et tincidunt, dolor sed cursus tincidunt.


...consectetur adipisicing elit

Porta mattis nec elit! Ac eros, nec cursus, lorem nascetur et nunc, egestas in cum sit velit, enim, tempor eros, mid. Elit natoque dis augue pentibus, et tincidunt, dolor sed cursus tincidunt.


...consectetur adipisicing elit

Porta mattis nec elit! Ac eros, nec cursus, lorem nascetur et nunc, egestas in cum sit velit, enim, tempor eros, mid. Elit natoque dis augue pentibus, et tincidunt, dolor sed cursus tincidunt.


...consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

consectetur adipisicing elit

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky